Vacatures Raad van Toezicht basisonderwijs CBO Meilân

Binnen de Raad van Toezicht van CBO Meilân komen twee posities vrij. Er wordt gezocht naar kandidaten voor het profiel algemeen bestuurlijk en het profiel onderwijskwaliteit. Lees verder voor meer informatie over de organisatie, de profielomschrijving en hoe u kunt solliciteren.

CBO Meilân

CBO Meilân heeft dertien christelijke basisscholen en twee samenlevingsscholen, met verschillende onderwijsconcepten, in de gemeenten Heerenveen en de Fryske Marren. CBO Meilân staat goed bekend in de regio als een vernieuwende en betrouwbare partner. De 340 medewerkers en 2.650 leerlingen gaan met plezier naar school en krijgen veel ontwikkelruimte aangeboden. De bedrijfsvoering is op orde.

Het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling en hen meenemen in de ontdekkingstocht van het leven staat centraal. Dit doet CBO Meilân door het bieden van een gedifferentieerd en talentgericht aanbod passend bij de specifieke behoeften van elk kind. Voorbeelden daarvan zijn Technium, voor leerlingen die graag met hun handen werken, Ingenium, waar geleerd wordt om analytisch, praktisch en creatief te denken en Atrium, dat kunst, cultuur en muziek biedt. Dit zijn bovenschoolse initiatieven voor alle leerlingen van CBO Meilân.

Bij CBO Meilân is sprake van een open en transparante cultuur waar in verbinding en eenduidig wordt samengewerkt met als doel het beste onderwijs aan te kunnen bieden. Verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie vormen daarbij belangrijke pijlers. CBO Meilân is een stichting die wordt bestuurd door een éénhoofdig college van bestuur. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk en bieden richting en inspiratie aan de professionals. De organisatie is ingericht in vier domeinen, te weten onderwijs en HRM, communicatie en PR, bedrijfsvoering en personeel. In elk domein participeert een afvaardiging vanuit het directieteam en het bestuurskantoor waardoor een plezierig en effectief samenspel tot stand komt.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van CBO Meilân, alsmede op het functioneren van het college van bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden inclusief de voorzitter en wordt voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij eenmalig een verlenging van vier jaar mogelijk is.
In de raad wordt gewerkt met 3 commissies, te weten:

 • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
 • Audit Commissie, tevens Treasury Commissie
 • Remuneratie Commissie

Klik hier voor meer informatie over CBO Meilân.

De raad hanteert een rooster van aftreden. Twee leden zitten aan het einde van de benoemingstermijn. In verband met hun vertrek ontstaan er twee vacatures, te weten:

 1. LID RAAD VAN TOEZICHT: profiel algemeen bestuurlijk
 2. LID RAAD VAN TOEZICHT: profiel onderwijskwaliteit

Profielomschrijving

De raad kenmerkt zich door een plezierige onderlinge samenwerking waarin een stevige discussie gewaardeerd wordt. Daarbij vindt de raad van toezicht het van belang om zich goed bewust te zijn van haar rol en zich rolvast te gedragen. De raad van toezicht streeft in haar benoemingsprocedures naar diversiteit vanuit allerlei perspectieven. Gelet op de huidige samenstelling is voor de werving van nieuwe leden diversiteit een belangrijk criterium wat meegewogen zal worden.

Leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn de relevante maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de raad van toezicht verwacht dat zij:

 • onafhankelijk zijn, geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functie en nevenfuncties);
 • bestuurlijk en/of toezichthoudende ervaring hebben;
 • voldoende kennis en ervaring hebben om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • voldoende beschikbare tijd en motivatie hebben;
 • bereid zijn tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governance;
 • integer zijn, een sterk normbesef hebben en zorgvuldig zijn;
 • strategisch inzicht hebben, vanuit een helikopterview kijken en integratief kunnen denken;
 • kritisch-analytisch oordeelsvermogen hebben;
 • maatschappelijk betrokken zijn;
 • gevoel bij de belanghebbenden zoals leerlingen, ouders en leerkrachten hebben;
 • evenwicht hebben tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • reflectief zijn op de eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • affiniteit met de regio.

Het specifieke profiel algemeen bestuurlijk

Voor dit lid zoeken we iemand met bestuurlijke ervaring en een zekere staat van dienst. Je hebt goed inzicht in de uitdagingen waar het (primair) onderwijs voor staat. Daarnaast weet je wat het vraagt om leiding te geven aan een organisatie in de huidige arbeidsmarkt. Je weet hoe belangrijk het is dat er draagvlak ontstaat en medewerkers en adviesorganen tijdig te betrekken.

Je werkt vanuit verbinding en hebt een brede bestuurlijk blik vanuit een toezichthoudend perspectief. Je kent de code goed bestuur en hebt goed gevoel voor governance. Jouw kennis en ervaring dragen bij aan de governance en het toezicht van CBO Meilân.

Het specifieke profiel onderwijskwaliteit

Voor dit lid zoeken we iemand met kennis van het (primair) onderwijs en HRM. Je hebt ervaring binnen het onderwijs en bij voorkeur specifiek op het gebied van onderwijskwaliteit en/of personeelsbeleid. Je bent op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen binnen het primair onderwijs en weet wat de inspectie van de scholen vraagt. Je hebt een eigen visie op onderwijskwaliteit en draagt graag bij aan de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit van CBO Meilân.

Het lid met het profiel onderwijskwaliteit zal zitting nemen in de commissie Onderwijs & Kwaliteit welke vier keer per jaar met de bestuurder vergadert en waarin de onderwijsresultaten en de interne audits worden besproken.

Eén van de voornoemde leden zal worden voorgedragen door de GMR en zal als specifiek aandachtsveld medezeggenschap en ouderbetrokkenheid hebben.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • samenwerkingsgericht;
 • integer;
 • rolvast;
 • onafhankelijk;
 • reflectief.

Overige informatie

De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar met het college van bestuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Daarnaast is de raad van toezicht aanwezig bij bijeenkomsten en bezoekt men de diverse locaties. Tevens overlegt de raad van toezicht tweemaal per jaar met de GMR. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding. Hierbij worden de richtlijnen van de PO-raad en de VTOI-NTVK gevolgd. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roelof van den Berg van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roelof van den Berg zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan CBO Meilân worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van deze profielen een geschikte kandidaat te zijn voor één van de vacatures in de raad van toezicht van CBO Meilân? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 24 maart 2024 te sturen aan roel&jasper, e-mail: werven@roeljasper.nl.
Wilt u in uw brief aangeven voor welke positie u opteert?

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.