Door het bekijken van de internetsite van CBO Meilân en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je akkoord met volgende voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. CBO Meilân heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. CBO Meilân staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CBO Meilân aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. CBO Meilân wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.

CBO Meilân garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. CBO Meilân, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de CBO Meilân internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van CBO Meilân. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CBO Meilân, de inhoud van de internetsite van CBO Meilân over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van CBO Meilân en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Laatste nieuws

08 apr

Vacatures schooljaar 2024-2025

Lees bericht